Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy – fyzické produkty

(„Spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon, ktorý v prevažnej miere nemožno pripísať ani jej obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti.)

Poučenie o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní s účinnosťou odo dňa uzavretia zmluvy.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať (Bhakti Marga Slovensko o.z., Bhakti Shop, telefónne číslo: +421 905 119 516, e-mailová adresa: bhaktishop@bhaktishop.sk) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odvolanie, ktorý však nie je povinný.

V záujme zachovania lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení odstúpenia od zmluvy zašlete tesne pred uplynutím lehoty na odvolanie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám vašu platbu, a to bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Vrátenie platby sa uskutočňuje bankovým prevodom, ak sa s vami výslovne nedohodneme inak; v súvislosti s vrátením vám nebudú účtované žiadne poplatky.

Splatenie môžeme odmietnuť, kým nám výrobky nevrátite alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste výrobky zaslali, podľa toho, čo nastane skôr.

Výrobky nám musíte vrátiť alebo previesť bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní s účinnosťou odo dňa, keď nás informujete o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je zachovaná, ak výrobky zašlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty lehoty.

Priame náklady na vrátenie výrobkov znášate vy.

Prípadné znehodnotenie výrobkov musíte uhradiť len vtedy, ak toto znehodnotenie možno pripísať manipulácii s vami, ktorá nebola nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti výrobkov.

Kritériá vylúčenia alebo uplynutia platnosti

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy

  • na dodávku výrobkov, ktoré nie sú prefabrikované a pre ktorých výrobu je potrebný individuálny výber alebo určenie, alebo ktoré sú jasne prispôsobené osobným požiadavkám spotrebiteľa;

  • na dodanie výrobkov, ktoré sa môžu rýchlo pokaziť alebo ktorých dátum spotreby by sa rýchlo prekročil.

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv

  • na dodanie zapečatených výrobkov, ktoré nie sú vhodné na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak ich pečať bola odstránená po doručení;

  • na dodanie výrobkov, ak boli po dodané neoddeliteľne zmiešané s iným tovarom vzhľadom na ich stav;

  • za dodanie zvukového alebo obrazového záznamu alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po dodaní odstránená.

 

__________________________________________________________________________________

 

Vzor – formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár, podpíšte a pošlite nám ho naskenovaný na e-mailovú adresu: bhaktishop@bhaktishop.sk alebo ho pošlite poštou priamo s tovarom na adresu: Simona Hornáčková, Čerešňová 499, 91951 Špačince.

– Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy, ktorú som/jeme (*) uzavrel/uzavreli v súvislosti s nákupom nasledujúcich produktov (*)/ poskytovania týchto služieb (*)

– Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)

– Meno spotrebiteľa(ov)

– Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade oznámenia na papieri)

– Dátum

(*) Prečiarknite nesprávnu možnosť.