Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníkov

I. Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami ako dodávateľom (Bhakti Marga Slovensko o. z.) uzatvárate prostredníctvom webovej stránky www.bhaktimarga.sk alebo www.bhaktishop.sk. Ak nie je dohodnuté inak, prípadné zahrnutie vašich vlastných podmienok je vylúčené.

(2) „Spotrebiteľom“ v zmysle týchto ustanovení je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon, ktorý v prevažnej miere nemožno pripísať ani jej obchodnej, ani samostatnej profesionálnej činnosti. Pojem „podnikateľ“ sa vzťahuje na každú fyzickú osobu, právnickú osobu alebo právne zodpovednú spoločnosť, ktorá uzatvára právny úkon v rámci svojej nezávislej profesionálnej alebo obchodnej činnosti.

§ 2 Uzavretie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je predaj produktov vrátane produktov na stiahnutie (digitálny obsah, ktorý sa nedodáva na fyzickom nosiči dát) .

(2) Hneď ako si vyberiete príslušný produkt na našej webovej stránke, predložíme vám záväzný návrh na uzavretie zmluvy prostredníctvom online systému nákupného košíka za podmienok uvedených v popise položky.

(3) Kúpna zmluva sa uskutočňuje prostredníctvom systému online nákupného košíka nasledovne:

Produkty určené na nákup sa presunú do „nákupného košíka“. Nákupný košík si môžete vybrať pomocou príslušných tlačidiel na navigačnej lište a kedykoľvek v ňom vykonať zmeny.

Po vstupe na stránku „Pokladňa“ a zadaní vašich osobných údajov, ako aj platobných a dodacích podmienok sa vám zobrazia údaje o objednávke.

Ak ako spôsob platby si môžete vybrať platbu vopred prevodom na bankový účet alebo platbu na dobierku.

Pred odoslaním objednávky máte možnosť ešte raz si ju skontrolovať alebo zmeniť (môžete použiť aj tlačidlo „Späť“ vo svojom webovom prehliadači) akékoľvek informácie na stránke s prehľadom objednávky alebo nákup zrušiť.

Kliknutím na tlačidlo „kúpiť“ na odoslanie objednávky vyjadrujete prijatie objednávky právne záväzným spôsobom, ktorým nákup dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

(4) Vaše otázky týkajúce sa vytvorenia ponuky, ktoré nám boli sprostredkované, nie sú pre vás záväzné. Dodávame vám záväznú ponuku v textovej forme (napr. prostredníctvom e-mailu), ktorú môžete prijať v lehote 5 dní.

(5) Vykonanie objednávky a zaslanie všetkých údajov potrebných na uzavretie zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, čiastočne automatizovaným spôsobom. V dôsledku toho musíte zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste nám uložili, bola správna, a že je zaručené prijatie príslušných e-mailov. Musíte najmä zabezpečiť, aby príslušné e-maily neboli zablokované SPAM filtrom.

§ 3 Licencia na používanie produktov na stiahnutie

(1) Ponúkané produkty na stiahnutie sú chránené autorským právom. Ku každému produktu na stiahnutie dostanete jednoduchú prevádzkovú licenciu, pokiaľ nie je v príslušnej ponuke uvedené inak.

(2) Jednoduchá licencia na používanie zahŕňa povolenie uložiť a/alebo nahrať kópiu produktu na stiahnutie na vašom počítači alebo inom elektronickom zariadení na osobné použitie.

Nie je povolené vytvárať žiadne ďalšie kópie. Výslovne sa zakazuje meniť súbor alebo jeho časti, spracovávať ho a akýmkoľvek spôsobom ho súkromne alebo komerčne sprístupňovať externým stranám.

§ 4 Uzavretie zmluvy v prípade kurzov

(1) Predmetom zmluvy je dodanie kurzov.

Po vložení ponuky kurzov na našu webovú stránku predstavuje záväzný návrh z našej strany na uzavretie zmluvy za podmienok uvedených v popise príslušného kurzu.

(2) Zmluva nadobúda účinnosť prostredníctvom záväznej registrácie na kurz prostredníctvom registračného formulára alebo emailom.

Platba kurzu je možná len bankovým prevodom, pokiaľ nie je uvedené inak.

Použitím tlačidla na odoslanie registračného formulára, ktoré jasne označuje vašu povinnosť zaplatiť, alebo odoslaním registračného e-mailu, vyjadrujete právne záväzný súhlas s ponukou, čo má za následok uzavretie kúpnej zmluvy.

(3) Vaše otázky týkajúce sa vytvorenia ponuky, ktoré nám boli sprostredkované, nie sú pre vás záväzné. Dodáme vám záväznú ponuku v textovej forme (napr. prostredníctvom e-mailu), ktorú môžete prijať v lehote 5 dní.

(4) Vykonanie objednávky a zaslanie všetkých údajov potrebných na uzavretie zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, čiastočne automatizovaným spôsobom. V dôsledku toho musíte zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste nám uložili, bola správna, a že je zaručené prijatie príslušných e-mailov. Musíte najmä zabezpečiť, aby príslušné e-maily neboli zablokované SPAM filtrom.

§ 5 Poskytovanie služieb v prípade kurzov

(1) Kurzy sa budú poskytovať v dohodnutých termínoch formou uvedenou v príslušných ponukách.

(2) Ak je realizácia kurzu závislá od počtu účastníkov, minimálny počet účastníkov bude zrejmý v každom prípade z ponuky.

Ak sa minimálny počet účastníkov nedosiahne, budeme vás o tom písomne informovať (napr. e-mailom) najneskôr sedem dní pred začiatkom kurzu, že sa rezervovaný kurz neuskutoční. V takom prípade budú všetky už uskutočnené platby okamžite vrátené.

(3) V prípade zrušenia jednorazového podujatia z dôvodu nedostupnosti inštruktora kurzu v krátkom čase z dôvodu choroby alebo iného dôležitého dôvodu, budú už uskutočnené platby okamžite vrátené.

V prípade podujatí pozostávajúcich z viacerých termínov, ak sa jeden z termínov zruší v krátkom čase z dôvodu, že inštruktor kurzu nie je z dôvodu choroby alebo iného závažného dôvodu, nájde sa náhradný termín za zrušený termín.

(4) V súvislosti s používaním priestorov a objektov kurzu je potrebné dodržiavať domáci poriadok vyvesený v priestoroch kurzu. Musíte dodržiavať naše pokyny alebo pokyny inštruktora kurzu.

§ 6 Odstúpenie od zmluvy / zrušenie kurzu

(1) Od zmluvy môžete bezplatne odstúpiť 10 dní pred začiatkom kurzu. Odstúpenie od zmluvy sa vyžaduje v textovej forme (napr. e-mailom). Za deň účinnosti dodržania lehoty sa považuje deň doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy nám. Odstúpenie od zmluvy už nie je možné v lehote kratšej ako 10 dní pred začiatkom kurzu.

(2) V prípade neúčasti alebo čiastočnej účasti na rezervovanom kurze nie je možné vrátiť kurzovné.

(3) Tým nie je dotknuté zákonné právo na odstúpenie od zmluvy; to existuje bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu tohto dodatočného práva odstúpenia od zmluvy.

§ 7 Uzavretie zmluvy v prípade udalostí

(1) Predmetom zmluvy je účasť na udalosti.

Po vložení ponuky udalostí na našu webovú stránku predstavuje záväzný návrh z našej strany na uzavretie zmluvy za podmienok uvedených v popise príslušnej udalosti.

(2) Zmluva nadobúda účinnosť prostredníctvom záväznej registrácie udalosť prostredníctvom registračného formulára alebo emailom.

Platba poplatku na udalosť je možná len bankovým prevodom, pokiaľ nie je uvedené inak.

Použitím tlačidla na odoslanie registračného formulára, ktoré jasne označuje vašu povinnosť zaplatiť, alebo odoslaním registračného e-mailu, alebo svojou účasťou a zaplatením vstupného na mieste konania, vyjadrujete právne záväzný súhlas s ponukou, čo má za následok uzavretie kúpnej zmluvy.

(3) Vaše otázky týkajúce sa vytvorenia ponuky, ktoré nám boli sprostredkované, nie sú pre vás záväzné. Dodáme vám záväznú ponuku v textovej forme (napr. prostredníctvom e-mailu), ktorú môžete prijať v lehote 5 dní.

(4) Vykonanie objednávky a zaslanie všetkých údajov potrebných na uzavretie zmluvy sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu, čiastočne automatizovaným spôsobom. V dôsledku toho musíte zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste nám uložili, bola správna, a že je zaručené prijatie príslušných e-mailov. Musíte najmä zabezpečiť, aby príslušné e-maily neboli zablokované SPAM filtrom.

§ 8 Poskytovanie služieb v prípade udalostí

(1) Udalosti sa budú poskytovať v dohodnutých termínoch formou uvedenou v príslušných ponukách.

(2) Ak je realizácia udalosti závislá od počtu účastníkov, minimálny počet účastníkov bude zrejmý v každom prípade z ponuky.

Ak sa minimálny počet účastníkov nedosiahne, budeme vás o tom písomne informovať (napr. e-mailom) najneskôr sedem dní pred začiatkom udalosti, že sa rezervovaná udalosť neuskutoční. V takom prípade budú všetky už uskutočnené platby okamžite vrátené.

(3) V prípade zrušenia jednorazového podujatia z našej strany, budú už uskutočnené platby okamžite vrátené alebo sa nájde náhradný termín za zrušený termín.

(4) V súvislosti s používaním priestorov a objektov udalosti je potrebné dodržiavať domáci poriadok vyvesený v priestoroch podujatia. Musíte dodržiavať naše pokyny alebo pokyny koordinátora udalosti.

§ 9 Odstúpenie od zmluvy

(1) Od zmluvy môžete bezplatne odstúpiť 10 dní pred začiatkom udalosti. Odstúpenie od zmluvy sa vyžaduje v textovej forme (napr. e-mailom). Za deň účinnosti dodržania lehoty sa považuje deň doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy nám. Odstúpenie od zmluvy už nie je možné v lehote kratšej ako 10 dní pred začiatkom udalosti. Odstúpenie od zmluvy môže byť dohodnuté aj inak podľa podmienok jednotlivých udalostí, uvedených pri registrácii na udalosť.

(2) V prípade neúčasti alebo čiastočnej účasti na rezervovanej udalosti nie je možné poplatok za udalosť vrátiť.

(3) Tým nie je dotknuté zákonné právo na odstúpenie od zmluvy; to existuje bez ohľadu na existenciu alebo neexistenciu tohto dodatočného práva odstúpenia od zmluvy.

§ 10 Náhradný účastník

Náhradného účastníka môžete určiť kedykoľvek pred začiatkom kurzu alebo udalosti. Táto zmena rezervácie nebude spoplatnená.

§ 11 Zádržné právo, výhrada vlastníckych práv

(1) Zádržné právo môžete uplatniť len vtedy, ak sa daná situácia týka pohľadávok vyplývajúcich z toho istého zmluvného vzťahu.

(2) Tovar zostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

§ 12 Záruka

(1) Na tovar sa vzťahujú zákonné záručné práva.

(2) Ako spotrebiteľ ste povinný bezodkladne skontrolovať kompletnosť výrobku, viditeľné vady a poškodenie pri preprave, a to hneď, ako je doručený, a svoje reklamácie bezodkladne písomne oznámiť nám a prepravnej spoločnosti. Aj v prípade, že tejto požiadavke nevyhoviete nebude mať žiadny vplyv na vaše zákonné záručné nároky.

§ 13 Voľba práva, miesto plnenia, súdna právomoc

(1) Uplatňuje sa slovenské právo. Táto voľba práva sa na zákazníkov vzťahuje len vtedy, ak nemá za následok zrušenie zaručenej ochrany kogentnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej sa nachádza obvyklé miesto pobytu príslušného zákazníka (zásada výhody pochybností).

(2) Ak nie ste spotrebiteľ, ale podnikateľ, právnická osoba verejného práva alebo inštitucionálny fond, ktorý sa riadi verejným právom, naše miesto podnikania je miestom príslušnosti, ako aj miestom plnenia pre všetky služby, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov, ktoré existujú s s nami. Rovnaká podmienka sa vzťahuje na situácie, v ktorých nie ste spojení so všeobecným miestom príslušnosti v Nemecku alebo EÚ, ako aj na situácie, v ktorých miesto pobytu alebo obvyklé miesto pobytu nie je v čase začatia konania známe.

To nemá vplyv na možnosť obrátiť sa na súd spojený s iným miestom príslušnosti.

(3) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa výslovne neuplatňujú.

 

II. Informácie pre zákazníkov

1. Predávajúci

Bhakti Marga Slovensko o. z.

Horša 126, 934 01 Levice

IČO: 48412562

DIČ: 2120125348

Unicredit Bank a. s.

IBAN: SK27 1111 0000 0013 5308 2018

BIC (SWIFT): UNCRSKBX

zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácii pod registračným číslom: VVS/1-900/90-45058, zastúpená Ing. Zuzanou Hajabáčovou.

E-mail: info@bhaktimarga.sk

Alternatívne riešenie sporov:

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov (platforma ODR), ktorú si môžete pozrieť na stránke https://ec.europa.eu/odr.

Nie sme ochotní vstúpiť do konania o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

2. Informácie týkajúce sa uzatvorenia zmluvy

Technické kroky spojené s uzatvorením zmluvy, samotné uzatvorenie zmluvy a možnosti nápravy sú vykonané v súlade s ustanoveniami „uzavretie zmluvy“ v našich všeobecných obchodných podmienkach (časť I.).

3. Zmluvný jazyk, uloženie textu zmluvy

3.1. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

3.2. Úplný text zmluvy sa u nás neukladá. Pred odoslaním objednávky sa prostredníctvom systému online – nákupný košík údaje o zmluve možno vytlačiť alebo elektronicky uložiť pomocou funkcie tlače v prehliadači. Po prijatí objednávky nám budú údaje o objednávke, zákonom predpísané údaje týkajúce sa zmlúv o predaji na diaľku a štandardné obchodné podmienky opätovne zaslané e-mailom.

3.3. Všetky zmluvné informácie v rámci záväznej ponuky vám budú zaslané v písomnej forme, napríklad prostredníctvom e-mailu, na cenovú ponuku žiadosti mimo systému online nákupného košíka, ktoré si môžete vytlačiť alebo bezpečne uložiť v elektronickej podobe.

4. Hlavné vlastnosti výrobku alebo služby

Hlavné vlastnosti tovaru a/alebo služby nájdete v príslušnej ponuke.

5. Ceny a platobné podmienky

5.1 Ceny uvedené v príslušných ponukách predstavujú celkové ceny, rovnako ako náklady na dopravu. Zahŕňajú všetky zložky ceny, vrátane všetkých vedľajších daní.

5.2. Náklady na odoslanie, ktoré vzniknú, nie sú zahrnuté v kúpnej cene. Môžete si ich pozrieť kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke, sú uvedené samostatne v priebehu objednávkovej transakcie a musia byť vami dodatočne uhradené, pokiaľ nie je potvrdené bezplatné doručenie.

5.3 Ak sa doručenie uskutočňuje do krajín mimo Európskej únie, môžu nám vzniknúť neprimerané dodatočné náklady, ako sú clá, dane alebo poplatky za prevod peňazí (poplatky za prevod alebo výmenu peňazí účtované bankami), ktoré musíte znášať vy.

5.4 Náklady vyplývajúce z prevodu peňazí musíte znášať aj v prípadoch, keď sa doručenie uskutočňuje do členského štátu EÚ, ale platba sa iniciuje mimo Európskej únie.

5.5 Spôsoby platby, ktoré máte k dispozícii, sa zobrazia po kliknutí na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo sú zverejnené v príslušnej cenovej ponuke.

5.6 Ak nie je pri príslušných spôsoboch platby uvedené inak, nároky na úhradu vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy sa stávajú splatnými okamžite.

5.7 Ak nie je dohodnuté inak, pri rezervácii kurzov musí byť platba vykonaná najneskôr v deň konania kurzu pred jeho začiatkom; v opačnom prípade nevzniká nárok na účasť.

6. Dodacie podmienky

6.1 Dodacie podmienky, dátum dodania a prípadné existujúce obmedzenia dodávok nájdete kliknutím na príslušné tlačidlo na našej webovej stránke alebo v príslušnej ponuke.

6.2. Ak ste spotrebiteľom, sú zákonom upravené nasledovné podmienky: Riziko náhodného zničenia alebo znehodnotenia predávanej veci počas prepravy prechádza na vás až v okamihu doručenia predmetného tovaru, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je prepravná operácia poistená. Táto podmienka neplatí, ak ste si samostatne objednali prepravnú spoločnosť, ktorú sme neurčili, alebo osobu, ktorá bola inak poverená vykonaním prepravnej operácie.

7. Zákonné právo na záruku

Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami „Záruka“ v našich Všeobecných obchodných podmienkach (časť I).