Všeobecné obchodné podmienky

Bhakti Marga Slovensko o.z. (ďalej len „VOP“)

I.

Predmet úpravy

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho Bhakti Marga Slovensko o.z., so sídlom Hronská 8, 94 01 Levice, IČO: 48412562, DIČ: 2120125348, ďalej len ako „OZ“ alebo Bhakti Marga Slovensko o.z.“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom web stránky https://bhaktimarga.sk/shop/ a cez e-shop umiestnený na internetovej stránky (ďalej tiež ako „VOP“). Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok Bhakti Marga Slovensko o.z. dodať objednávateľovi/kupujúcemu objednaný tovar podľa druhu a množstva, do určeného miesta a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

II.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Bhakti Marga Slovensko o.z. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná predávajúcemu prostredníctvom internetovej web stránky https://bhaktimarga.sk/shop/.
 2. Objednávkau možno uskutočniť vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke http: //bhaktimarga.sk/shop/ a jeho odoslaním cez e-shop. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.
 3. Po zaslaní objednávky je objednávateľovi automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky na e-mail, ktorý objednávateľ uviedol v objednávke. Doručením potvrdenia predávajúci potvrdzuje, že objednávku prijíma. Tento informatívny e-mail nemá vplyv na vznik zmluvy.
 4. Odoslaním objednávky objednávateľ vyhlasuje, že:
 • sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 • bol poučený v súlade s týmito obchodnými podmienkami o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s týmito VOP pre potreby dokončenia obchodu zo strany predávajúceho,
 • v príprade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý predávajúcemu kedykoľvek po predchádzajúcom vyžiadaní preukázať,
 • vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

III.

Povinnosti predávajúceho

 1. Bhakti Marga Slovensko o.z. sa objednávateľovi zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň obdržania objednávky.
 2. V prípade, že nebude možné tovar dodať za určených podmienok stanovených v objednávke, je predávajúci povinný o tomto informovať objednávateľa, a to ihneď ako to bude možné.
 3. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 4. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

IV.

Kúpna cena za tovar

 1. Pre objednávateľov Bhakti Marga Slovensko o.z. platia ceny uvedené na webe.
 2. Tieto ceny priebežne Bhakti Marga Slovensko o.z. aktualizuje na základe informácií od dodávateľov a na vydavateľov. Pre objednávateľa vždy platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní, a nemení sa pri zvýšení alebo znížení ceny titulu v budúcnosti.
 3. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená pri jednotlivých položkách samostatne, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky.
 4. Kúpna cena tovaru je platná v čase odoslania objednávky.
 5. Konečná kúpna cena nezahŕňa náklady za prepravu tovaru prípadne poštovné do miesta určeného objednávateľom. Náklady za dopravu budú kupujúcemu účtované zvlášť a to podľa spôsobu prepravy tovaru na miesto určenia objednávateľom. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné.

*Poznámka: Bhakti Marga Slovensko o.z. nie je platiteľom DPH.

 1. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

V.

Spôsob platby

 1. Spôsob platby je možný formou dobierky. Platba aj ceny sú uvádzané v eurách. Súčasťou každej zásielky je aj faktúra.

VI.

Dodacie podmienky

 1. Dodacie podmienky sú uvedené pri každej on-line objednávke a informujú o lehote dodania a to do maximálne 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky prostredníctvom zaslaného emailu predávajúcim kupujúcemu. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní dodržať, objednávateľa informuje telefonicky prípadne e-mailom pred skončením predpokladanej dodacej doby.
 2. Bhakti Marga Slovensko o.z. objednávky vybavuje priebežne každý pracovný deň. V prípade vypredania titulu si predávajúci vyhradzuje právo na zrušenie objednávky. O zrušení objednávky predávajúci vždy informuje Objednávateľa telefonicky alebo emailom.
 3. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci Bhakti Marga Slovensko o.z. ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

VII.

Spôsob doručenia

 1. Objednaný tovar je zasielaný Slovenskou poštou.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Cenník poštovného. Tovar zasielaný na dobierku cez Slovenskú poštu stojí podla aktuálneho cenníka. Čas dodania Slovenskou poštou môže byť do 7 pracovných dní. Zásielky sú doručované na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

VIII.

Zodpovednosť za vady

 1. Podrobnosti o právach odberateľa, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady zo strany predávajúceho a postup pri reklamácii tovaru je súčasť týchto VOP v časti XI.

IX.

Záručná doba

 1. Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 2. Bhakti Marga Slovensko o.z. ručí zákazníkovi za:
  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
  • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
  • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
  • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak
 3. Bhakti Marga Slovensko o.z. nenesie zodpovednosť za:
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • obsahovú náplň knihy oficiálne vydanú vydavateľom

X.

Zrušenie a odvolanie objednávky

 1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, Bhakti Marga Slovensko o.z. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v leho 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovari na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
 4. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujet o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačných vyhlásením. Na tento účel môžete použiť aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluv, ktorý je súčasťou tohto poučenia, ktorý môžete po jeho vyplnení zaslať na e-mailovú adresu: distribucia@bhaktimarga.sk. Ak zasielate tovar poštou, priložte uvedený formulár do balíka.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 1. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Po odstúpení od kúpnej zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátanie nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkami. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

XI.

Doba vybavenia reklamácie

 1. Reklamácie prijíma a vybavuje Bhakti Marga Slovensko o.z. v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu: distribucia@bhaktimarga.sk písomne, alebo telefonicky na tel. čísle +421 905 251 116.
 2. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie objednávateľovi.
 3. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania reklamovaného tovaru. O výsledku predávajúci informuje prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 4. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Avšak poštovné pri reklamácii uhrádza objednávateľ.
 5. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo môže požiadať aj o alternatívne riešenie prípadného sporu, na onlina platforme, ktorá bola zriadenia Európskou komisiou a je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.choseLanguage
 6. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predávajúceho pre vyriešenie situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.